ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿರಕಲ್ ನೋಡಿ..!!

feature article

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ.ಕಿವಿ ವಾತ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕರುಳು, ಮೂಳೆ, ಸೊಂಟ ವಾತ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ವಾಯು ಇರುತ್ತದೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಿವಿ ಡ್ರೈ ಅದರೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕಣ್ಣು ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತಾದೇ.ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ವಾತ.ಇದು ಯಾವುದು ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೀವಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿ ತೂತು ಆಗಿ ಕಿವಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೀವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿರಕಲ್ ನೋಡಿ..ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ.ಕಿವಿ ವಾತ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕರುಳು, ಮೂಳೆ, ಸೊಂಟ ವಾತ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ವಾಯು ಇರುತ್ತದೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಿವಿ ಡ್ರೈ ಅದರೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕಣ್ಣು ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತಾದೇ.ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ವಾತ.ಇದು ಯಾವುದು ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೀವಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿ ತೂತು ಆಗಿ ಕಿವಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೀವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿರಕಲ್ ನೋಡಿ.ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ.ಕಿವಿ ವಾತ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕರುಳು, ಮೂಳೆ, ಸೊಂಟ ವಾತ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ವಾಯು ಇರುತ್ತದೆ.ದೇಹದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಿವಿ ಡ್ರೈ ಅದರೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕಣ್ಣು ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತಾದೇ.ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ವಾತ.ಇದು ಯಾವುದು ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೀವಿಗೆ ಎರಡು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿ ತೂತು ಆಗಿ ಕಿವಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೀವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *