ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮಹಾಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ

0 1,705

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ತಿರು ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗೆ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರ ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು ಬರುತ್ತದೆ ಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರ ರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ ಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೌದು. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೌಕರಿಯ ನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂದುವರೆಯುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗೂ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಜಕೇಸರಿ, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ ವನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಾದ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು.

ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಜಗಳ ಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ವನ್ನ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನ್ನ ಅನುಭವಿಸು ತ್ತೀರಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿಷಯ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭ ವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ವುದರ ಮೂಲಕ.

ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಪೋಷಣೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯ ನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.