15 ರಿಂದ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆಗುವರು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು

0 28,142

172 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪ ವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಿಂದ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತನಕ ಇರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ವೇ ಬದಲಾಗ ಲಿದೆ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹೌದು, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನೇ ಅಪರೂಪ ವಾದ ಶುಭ ಯೋಗ ಗಳು ಶಿವಯೋಗ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಗಳು ಬರಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಜೀವನ ವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ.

ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಿನ ದಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಮಹಾ ಹಬ್ಬ ವು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹಾ ಹಬ್ಬ ವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ರೆ 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಜಗದಂಬೆಯ ನವ ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪ ವನ್ನು ಪೂಜಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ದಲ್ಲಿ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಜೊತೆ ಗೆ ತಾಯಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಯ ಪೂಜೆ ಯೂ ನಡೆಯುತ್ತ ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ವನ್ನು ತುಂಬಾ ನೇ ಶುಭ ಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರ ವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅನುಸಾರ ವಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ವಾಗಿ ನೀಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯು ಅಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ ಲಿದೆ.

ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಜೊತೆ ಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ, ಯೋಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಜೊತೆ ಗೆ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಖಂಡಿತ ವಾಗಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ರಿ.

ಕಛೇರಿ ಗೆ ನೀವು ಊಟ ವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ನೀವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ರಿ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ವ್ರತ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರ ವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪಾಠ ಗಳಿಂದ ವೃತ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಳಸಿದ ರೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ವೇ ಬದಲಾಗ ಲಿದೆ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು.ಇಲ್ಲಿ ಧನ ಲಾಭ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆ ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳ ಗಳಿಂದ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮನದ ಸೂತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಷಯ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯೋಗ ಕೂಡ ಇರುತ್ತ ದೆ. ವಿದೇಶ ದಿಂದ ಲಾಭ ಗಳು ಸಿಗ ಬಹುದೇ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಗಳು ಪೂರ್ಣ ವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ವಿಜಯ ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ರು. ಹಾಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲ ವಾಗಿರಲಿದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಯೋಗ ವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ.

ಸಂತೋಷ ಇರ ಲಿದೆ ಹಾಗು ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಪೂರ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ದಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ವೇ ಬದಲಾಗ ಲಿದೆ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ದವರು ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಿಂದ ಧನಲಾಭ ವು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಅಪೂರ್ಣ ವಾದ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೆಟಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನ ಸಚಿವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿ ರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೂರಾಗಲಿ ವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ ಕೂಡ ಇರುತ್ತ ದೆ.

ತುಂಬಾ ನೇ ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆ ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳು ಸಿಗ ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತ ದೆ ಹಾಗು ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ವಿರಲಿದೆ. ಸಮಾಜ ದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಘನತೆ ಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಲಿದೆ ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಸಿಗ ಬಹುದು ಹಾಗು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಮಧುರ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಂದ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ ಲಿದೆ ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಸಮಾಜ ದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಘನತೆ ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತ ದೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜ ದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕ ಪ್ರಿಯ ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ತೀರ.

ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರ ವಾಗಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸ ನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶ ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ ಲಿವೆ. ನೌಕರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳು ಸಿಗ ಲಿವೆ. ಜೊತೆ ಗೆ ವೇಗ ವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗ ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತ ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗಿ ರುತ್ತೆ, ಜೊತೆ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಗಳು ಈ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ ಲಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಾದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಜೊತೆ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಯೋಗ ಸಿಗ ಲಿದೆ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗ ಬಹುದು. ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನ ಬ ರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜಬ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಾಗು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭ ಗಳು ಸಿಗ ಲಿವೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂದ ಲಾಭ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತ ವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರ. ಜಮೀನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಷಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ .

Leave A Reply

Your email address will not be published.