ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ದಾಟಬೇಡಿ…!

0 74

ನಾವು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಟಬಾರದು? ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು?

ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹ:
ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಸುಟ್ಟ ಮರದ ತುಂಡು:
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶವಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಮರದ ಸುಟ್ಟ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ದಾಟಬಾರದು. ಸುಟ್ಟ ಮರದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಎಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ತಲೆ ಕೂದಲು:
ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದಾಟಬಾರದು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.