ಸತ್ತರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ 3 ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ!ಮನೆಯೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ!

0 36,566

1, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮೊದಲು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಅಗೈ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.

2, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನವಿಲು ಗರಿ, ನೇಚರ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.3, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬಾರದು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಹ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು.ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು.

1, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮೊದಲು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಅಗೈ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.

2, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನವಿಲು ಗರಿ, ನೇಚರ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.3, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬಾರದು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಹ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು.ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು.

1, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮೊದಲು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಅಗೈ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.

2, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನವಿಲು ಗರಿ, ನೇಚರ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.3, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬಾರದು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಹ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು.ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು.

1, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮೊದಲು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಅಗೈ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.

2, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನವಿಲು ಗರಿ, ನೇಚರ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.3, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬಾರದು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಹ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು.ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.