ಸೋಮವಾರ ಜನಿಸಿದವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಫಲಗಳು

0 12

ಸೋಮವಾರ ಜನಿಸಿದವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಫಲಗಳು

ಸೋಮವಾರ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಇವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚುಜನರನ್ನು ಇವರ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ

ಇವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳಾಗಲು ಇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಇರಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬದುಕಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಇವರು ಭವಿಷ್ಯಕಾಲ ಮತ್ತು ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಇವರದೇ ಆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೀವಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ

Leave A Reply

Your email address will not be published.